Inwestuj z sukcesem
w Polsce i Europie Wschodniej

Kontakt: +48 22 5863300

29-06-2020: Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta-19-06-2020: Wydłużenie terminu na złożenie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego-01-06-2020: Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością-25-05-2020: Zmiany przewidziane w ramach Tarczy Antykryzsowej 3.0-30-04-2020: Ułatwienia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach Tarczy Finansowej-27-04-2020: Najważniejsze zapisy Tarcz Antykryzysowych dla przedsiębiorców-20-03-2020: Polski rząd przedstawił pakiet antykryzysowy-17-03-2020: Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych-Nowe regulacje prawne w związku z koronawirusem-Postanowienia rządu w sprawie koronawirusa-Specjalny adres e-mail dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem-Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych-Kolejne korzyści dla przedsiębiorców – Mały ZUS Plus-30-01-2020: Prawo spółek-Zmiana numeru konta do wpłat PIT, CIT, VAT-25-06-2018: Cała Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój 2018-27-03-2018: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO Inteligentny Rozwój-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (konkurs dedykowany średnim miastom)-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO Inteligentny Rozwój 07.2017-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek PO Inteligentny Rozwój-Submeasure 1.1.1 Industrial research and development works conducted by enterprises - small R&D projects-09-06-2017: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - duże projekty B+R-06-06-2017: Działanie 1.2 RPO Lubelskiego Badania celowe-Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw-Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa-Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek-Dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020-Ceny transferowe – priorytet Ministerstwa Finansów-Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?-Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT-Go to Brand - zapisy otwarte-Nowy harmonogram dla PO Inteligentny Rozwój-Bezzwrotne fundusze UE-Fundusze UE 2017 - harmonogram-Ceny transferowe - istotne zmiany od 1 stycznia 2017 r.-18-01-2017: 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców od 2017 roku-Płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego - nowy limit-Umowy zlecenia od 2017 roku-04-11-2016: Od 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK. A mikroprzedsię-17-10-2016: Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy-08-09-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-24-05-2016: 10 najciekawszych dotacji z PO IR w 2016 r.-26-04-2016: Dotacje na inwestycje i projekty B+R-26-04-2016: Grants for investments and R&D projects-
Home AKTUALNOŚCI zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością

Zastaw rejestrowy jako instrument chroniący przed niewypłacalnością

W obecnej sytuacji gospodarczej istotne znaczenie ma ograniczenie ryzyka kontraktowego, aby uchronić się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.

Obok klasycznych zabezpieczeń takich jak poręczenie, weksel in blanco, należy zwrócić uwagę na takie zabezpieczenia, które chronią pozycję wierzyciela także w sytuacji ogłoszenia upadłości dłużnika.

 Jednym z takich zabezpieczeń jest przewidziany w polskim prawie zastaw rejestrowy, który może zostać ustanowiony na ruchomościach lub na prawach (np. udziałach spółki). Umowa zastawnicza może przewidywać zaspokojenia wierzyciela przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego m.in. jeżeli przedmiotem zastawu są rzeczy występujące powszechnie w obrocie towarowym, oraz jeżeli przedmiotem zastawu są rzeczy, wierzytelności i prawa lub zbiory rzeczy lub praw stanowiące całość gospodarczą, a strony w umowie zastawniczej ściśle oznaczyły wartość przedmiotu zastawu albo określiły sposób ustalenia jego wartości dla zaspokojenia wierzyciela. W takim przypadku przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego następuje po upływie terminu wykonania zobowiązania przez złożenie przez zastawnika oświadczenia na piśmie o przejęciu tego przedmiotu na własność. Jeżeli wartość przedmiotu zastawu rejestrowego przewyższa wysokość wierzytelności zabezpieczonej zastawem, zastawnik jest zobowiązany do uiszczenia kwoty nadwyżki w terminie 14 dni od dnia przejęcia.

 Polskie prawo upadłościowe i naprawcze zasadniczo wyraźnie uprzywilejowuje wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym w stosunku do wierzytelności zabezpieczonych innymi rodzajami zastawu, pozostawiając wierzycielowi możliwość zaspokojenia swych roszczeń także w drodze przejęcia przedmiotu zabezpieczenia na własność, zgodnie z umową zastawniczą.

 Należy jednak podkreślić, iż prawo upadłościowe zakazuje ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności już po ogłoszeniu upadłości i należy mieć także na uwadze możliwość uznania niektórych czynności upadłego dokonanych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, a dotyczących m.in. zabezpieczenia wierzytelności, za bezskuteczne w drodze powództwa wytoczonego odpowiednio przez syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę. 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.
Telefon: +48 22 58 63 300
Email: info@investmentsgroup.net